PDA

View Full Version : Tình Bạn (12/12)CuLua
03-20-2012, 09:26 AM
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/283180.gif

Tình bạn-01 (http://video.google.com/videoplay?docid=-4981342080297437478)
Tình bạn-02 (http://video.google.com/videoplay?docid=-1433137493726515880)
Tình bạn-03 (http://video.google.com/videoplay?docid=28973540361177861)
Tình bạn-04 (http://video.google.com/videoplay?docid=-6198479564303862704)
Tình bạn-05 (http://video.google.com/videoplay?docid=-7061761487125824504)
Tình bạn-06 (http://video.google.com/videoplay?docid=-5240045121877515423)
Tình bạn-07 (http://video.google.com/videoplay?docid=-413979461474914890)
Tình bạn-08 (http://video.google.com/videoplay?docid=7302268721818270949)
Tình bạn-09 (http://video.google.com/videoplay?docid=-8465848828326566788)
Tình bạn-10 (http://video.google.com/videoplay?docid=2132934349020118506)
Tình bạn-11 (http://video.google.com/videoplay?docid=8464670788983435389)
Tình bạn-12 (http://video.google.com/videoplay?docid=7172000746813265176)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/598432.png