PDA

View Full Version : Nên là thêm bộ gõ vietunidit_oanh
03-27-2003, 07:46 AM
Các bác admin ơi, theo em các bác nên cài thêm bộ gõ vietuni cho forum để bà con vào viết cho tiện.
Chứ em thấy bà con mình ngại bật vietkey (hoặc là ko biết dùng), cứ viết ko dấu với VIQR khó đọc lắm.

DrHate
03-27-2003, 12:07 PM
Let's sometimes to improve this board . We will put the Unicode into forum format .

DrHate,

vdtran6
03-27-2003, 07:14 PM
U*`a :)

He^'t nhe't ....... Unicode dzo^ .... dda^y dda^'y ho*? :) :)

Ryu
03-27-2003, 07:38 PM
Tui thay xai VietUni tien hon a' . Co luon bo go len forum .
http://www.host-vn.com/forums/vietuni.js <--- VietUni moi nhat tui da edit 1 so thu de ca`i dat de da`ng .
Chi ga`n 1 doan code goi. file do' ra o? header va` 1 doan code o? body la` co bo go cho toa`n forum , ho tro 3 kieu go Telex , VNI va` VIQR.
Dac biet luu cookie cua bo go luon de do~ phai cho.n lai kieu go~ la`n sau.

Congtu
03-27-2003, 09:31 PM
Hi Ryu ơi, Công tử chưa biết set up kiểu này!

Mến,
Công tử

dit_oanh
03-28-2003, 01:09 AM
Hà, cái này cài dễ thôi mà CT:
Thế này nhé:
Đầu tiên CT down cái file vietuni mà Ryu giới thiệu về. Up lên host (đâu đó cũng được)
Rồi vô forum này là theo hướng dẫn sau ha:

###############################################
#
# Mở file \templates\subSilver\posting_body.tpl để nhúng bộ gỏ vào cửa sổ soạn thảo thông điệp
#
##############################################
#
# Để gõ được tiếng Việt trong phần Tiêu đề. Tìm đến
#

<input type="text" name="subject" size="45" maxlength="60" style="width&#58;450px" tabindex="2" class="post" value="&#123;SUBJECT&#125;" />

# Thay bằng

<input type="text" name="subject" size="45" maxlength="60" style="width&#58;450px" tabindex="2" class="post" value="&#123;SUBJECT&#125;" onkeyup="initTyper&#40;this&#41;;" />

#
# Để gõ được tiếng Việt trong phần Nội dung. Tìm đến
#

<textarea name="message" rows="15" cols="35" wrap="virtual" style="width&#58;450px" tabindex="3" class="post" onselect="storeCaret&#40;this&#41;;" onclick="storeCaret&#40;this&#41;;" onkeyup="storeCaret&#40;this&#41;;">&#123;MESSAGE&#125;</textarea>

# Thay bằng

<script language="JavaScript1.2" src="vietuni.js" type='text/javascript'></script>
<textarea name="message" rows="15" cols="35" wrap="virtual" style="width&#58;450px" tabindex="3" class="post" onselect="storeCaret&#40;this&#41;;" onclick="storeCaret&#40;this&#41;;" onkeyup="initTyper&#40;this&#41;;">&#123;MESSAGE&#125;</textarea>


<input type=radio name="switcher" value="OFF" checked onfocus="setTypingMode&#40;0&#41;"> Tắt bộ g&
<input type=radio name="switcher" value="TELEX" onfocus="setTypingMode&#40;1&#41;"> Telex
<input type=radio name="switcher" value="VNI" onfocus="setTypingMode&#40;2&#41;"> VNI
<input type=radio name="switcher" value="VIQR" onfocus="setTypingMode&#40;3&#41;"> VIQR
<input type=radio name="switcher" value="ALL" onfocus="setTypingMode&#40;4&#41;"> Tuỳ & &#40;cả 3 kiểu&#41;


<span class="gensmall">Ch& &&#58;
* Diễn đ&n sử dụng bộ g& VietUni v1.618 của tuan.tran@avys.de (mailto&#58;tuan.tran@avys.de) cho tất cả c&c mục, nếu chạy tr&nh g& ri&ng của m&y phải tắt bộ g& nầy &#40;mặc định&#41;.</span>

# Lưu file
###############################################

###############################################
#
# Mở file \templates\subSilver\posting_poll_body.tpl để nhúng bộ gõ vào Bảng bầu chọn
#
###############################################
#
# Tìm đến
#

<input type="text" name="poll_title" size="50" maxlength="255" class="post" value="&#123;POLL_TITLE&#125;" />

# Thay bằng

<script language="JavaScript1.2" src="vietuni.js" type='text/javascript'></script>
<input type="text" name="poll_title" size="50" maxlength="255" class="post" onkeyup="initTyper&#40;this&#41;;" value="&#123;POLL_TITLE&#125;" />

#
# Tìm đến
#

<input type="text" name="poll_option_text&#91;&#123;poll_option_rows.S_POLL_OPTION_N UM&#125;&#93;" size="50" class="post" maxlength="255" value="&#123;poll_option_rows.POLL_OPTION&#125;" />

# Thay bằng

<input type="text" name="poll_option_text&#91;&#123;poll_option_rows.S_POLL_OPTION_N UM&#125;&#93;" size="50" class="post" maxlength="255" value="&#123;poll_option_rows.POLL_OPTION&#125;" onkeyup="initTyper&#40;this&#41;;" />

#
# Tìm đến
#

<input type="text" name="add_poll_option_text" size="50" maxlength="255" class="post" value="&#123;ADD_POLL_OPTION&#125;" />

# Thay bằng

<input type="text" name="add_poll_option_text" size="50" maxlength="255" class="post" value="&#123;ADD_POLL_OPTION&#125;" onkeyup="initTyper&#40;this&#41;;" />

# Lưu file
#
# Cập nhật cả 2 file lên server
###############################################


Bác chú đoạn
src="vietuni.js", thay băng đường dẫn đến file vietuni.js của mình!
Tuy nhiên thì cài nái này xong, nó sẽ gặp một số lỗi tranh chấp với Emoticons, nên cần hack thêm đoạn fix này nữa:
Mở file &#58; posting_body.tpl &#40;cũng làm tương tự với posting_smilies.tpl &#41;
#
#--------tìm-------------
#

function emoticon&#40;text&#41;
&#123;
text = ' ' + text + ' ';
if &#40;document.post.message.createTextRange && document.post.message.caretPos&#41;
&#123;
var caretPos = document.post.message.caretPos;
caretPos.text = caretPos.text.charAt&#40;caretPos.text.length - 1&#41; == ' ' ? text + ' ' &#58; text;
document.post.message.focus&#40;&#41;;
&#125;
else
&#123;
document.post.message.value += text;
document.post.message.focus&#40;&#41;;
&#125;
&#125;

#
#-------Thay bằng------------
#

function emoticon&#40;text&#41;
&#123;
text = ' ' + text + ' ';
// if &#40;document.post.message.createTextRange && document.post.message.caretPos&#41;
// &#123;
// var caretPos = document.post.message.caretPos;
// caretPos.text = caretPos.text.charAt&#40;caretPos.text.length - 1&#41; == ' ' ? text + ' ' &#58; text;
// document.post.message.focus&#40;&#41;;
// &#125;
// else
&#123;
document.post.message.value += text;
document.post.message.focus&#40;&#41;;
&#125;
&#125;

#
#--------Lưu file---------
#
Cái đoạn code này em lấy ở trang www.ktlehoan.com, bác CT có thể vô đó tìm thêm các MOD bổ sung về làmcho forum mình.

jay
03-28-2003, 09:25 AM
theo tui thi` tam thoi cu go khong dau di, va` KHONG CHAP NHAN BO GO VIQR NUA, boi vi no cuc ky` kho doc.

asian
03-28-2003, 11:52 AM
Dear Calvin,
If possible please try to have uicode keyboard is installed in the forum, which will help members to post in Vietnamese easier. Thanks in advance.

Ryu
03-28-2003, 09:25 PM
Hi Ryu ơi, Công tử chưa biết set up kiểu này!

Mến,
Công tử
-----------------------------
VietUni.js
-----------------------------

/*vietuni.js - V.1.618 - R.11.11.01 @QDJTGSLLA@P*Veni*Vidi*Vici*
* by Tran Anh Tuan &#91;tuan@physik.hu-berlin.de&#93;
* Copyright &#40;c&#41; 2001, 2002 AVYS e.V.. All Rights Reserved.
*
* Originally published and documented at http&#58;//www.avys.de/
* You may use this code without fee on noncommercial web sites.
* You may NOT alter the code and then call it another name and/or resell it.
* The copyright notice must remain intact on srcipts.
*/
/*Under prior consent of TRAN Anh Tuan, this copy of VietUni has been modified
**by NGUYEN Ba Thanh &#91;btnguyen2k@yahoo.com&#93; for use with DDTHForum&#58;&#58;TreXanhBB.
**This modification of VietUni must be distibuted with DDTHForum&#58;&#58;TreXanhBB ONLY
**Other uses of *this* modified VietUni outside DDTHForum&#58;&#58;TreXanhBB must have
**permissions both from TRAN Anh Tuan &#40;yes, to use VietUni&#41;
**and NGUYEN Ba Thanh &#40;to use the modifications&#41;.
**
*/
var timing = new Date&#40;&#41;; _startTime = timing.getTime&#40;&#41;;
var supported = &#40;document.all || document.getElementById&#41;;
var disabled = false;
var charmapid = 1;
var keymodeid = 0;
var linebreak = 0;
var theTyper = null;

reset = function&#40;&#41;&#123;&#125;
initTyper = telexingVietUC;

function _displayKeymodeInfo&#40;&#41; &#123;
var keymode = 'Off';
switch &#40;keymodeid&#41; &#123;
case 1&#58; keymode = 'Telex'; break;
case 2&#58; keymode = 'VNI'; break;
case 3&#58; keymode = 'VIQR'; break;
&#125;
window.status = 'Nhan F9 de doi kieu go tieng Viet! Kieu go hien tai&#58; ' + keymode;
&#125;

function _switchKeymode&#40;&#41; &#123;
setTypingMode&#40;&#40;keymodeid+1&#41;%4&#41;;
&#125;

function setTypingMode&#40;mode&#41; &#123;
keymodeid = mode;
if &#40;theTyper&#41; theTyper.keymode= initKeys&#40;&#41;;
if &#40;!supported && !disabled&#41; &#123;
alert&#40;"Xin loi, trinh duyet web cua ban khong cho phep dung VietTyping.\n"&#41;;
disabled = true;
&#125;
_displayKeymodeInfo&#40;&#41;;
var e = new Date&#40;&#41;; e.setTime&#40;e.getTime&#40;&#41; + 24*3600*1000*365&#41;;
ddth_SetCookie&#40;ddth_vCOOKIE_PREFIX+'_VK', keymodeid, e&#41;;
&#125;

initCharMap = function&#40;&#41; &#123; return new CVietUniCodeMap&#40;&#41;; &#125;

initKeys = function&#40;&#41; &#123;
switch &#40;keymodeid&#41; &#123;
case 1&#58; return new CTelexKeys&#40;&#41;;
case 2&#58; return new CVniKeys&#40;&#41;;
case 3&#58; return new CViqrKeys&#40;&#41;;
case 4&#58; return new CAllKeys&#40;&#41;;
default&#58; return new CVKOff&#40;&#41;;
&#125;
&#125;

function telexingVietUC &#40;txtarea&#41; &#123;
txtarea.vietarea= true;
txtarea.onkeyup= null;
if &#40;!supported&#41; return;
txtarea.onkeypress= vietTyping;
txtarea.getCurrentWord= getCurrentWord;
txtarea.replaceWord= replaceWord;
txtarea.onkeydown= onKeyDown;
txtarea.onmousedown= onMouseDown;
if&#40;!theTyper&#41; theTyper = new CVietString&#40;""&#41;;
&#125;

function getEvt&#40;evt, external&#41; &#123;
if &#40;external&#41; return external.event.keyCode;
if &#40;typeof&#40;evt&#41;=='string'&#41; return evt.charCodeAt&#40;0&#41;;
return document.all? event.keyCode&#58; &#40;evt && evt.which&#41;? evt.which&#58; 0;
&#125;

function onKeyDown&#40;evt&#41; &#123;
var c= getEvt&#40;evt, this.win&#41;;
if &#40;&#40;c==10&#41; || &#40;c==13&#41;&#41; &#123;
reset&#40;1&#41;;
linebreak= 1;
&#125;
else if &#40;&#40;c<49&#41; && &#40;c!=16&#41; && &#40;c!=20&#41;&#41; &#123; linebreak= 0; reset&#40;c==32&#41;; &#125;
return true;
&#125;

function onMouseDown&#40;evt&#41; &#123; reset&#40;0&#41;; linebreak= 0; return true; &#125;

function vietTyping&#40;evt&#41; &#123;
var c= getEvt&#40;evt, this.win&#41;;
theTyper.value= this.getCurrentWord&#40;&#41;;
if &#40;linebreak && !this.form&#41; &#123;
linebreak= 0;
if &#40;this.win && this.win.document.codeMode&#41;&#123;
/*if &#40;this.win.event.shiftKey&#41; &#123;
this.win.document.execCommand&#40;'InsertParagraph'&#41;;
this.win.document.execCommand&#40;'Outdent'&#41;;
&#125;
else*/
//this.replaceWord&#40;theTyper.value+"\n"&#41;;
this.curword.text= theTyper.value+"\n "
return false;
&#125;
&#125;
var changed= &#40;&#40;c>32&#41; && theTyper.typing&#40;c&#41;&#41;;
if &#40;changed&#41; this.replaceWord&#40;theTyper.value&#41;;
return !changed;
&#125;

function getCurrentWord&#40;&#41; &#123;
if&#40;!document.all&#41; return this.value;
var caret= this.document.selection.createRange&#40;&#41;;
if &#40;caret.text&#41; return null;
var backward= -10;
do &#123;
var caret2= caret.duplicate&#40;&#41;;
caret2.moveStart&#40;"character", backward&#41;;
outside= /&#91;\x01-\x40&#93;&#40;&#91;^\x01-\x40&#93;+&#41;$/.exec&#40;caret2.text&#41;;
if &#40;outside&#41; backward = -outside&#91;1&#93;.length;
&#125; while &#40;outside && backward <0&#41;;
this.curword= caret2.duplicate&#40;&#41;;
return caret2.text;
&#125;

function replaceWord&#40;newword&#41; &#123;
if&#40;!document.all&#41; &#123; this.value= newword; return; &#125;
this.curword.text= newword;
this.curword.collapse&#40;false&#41;;
&#125;
// end interface


// "class"&#58; CVietString
//
function CVietString&#40;str&#41; &#123;
this.value= str;
this.keymode= initKeys&#40;&#41;;
this.charmap= initCharMap&#40;&#41;;
this.ctrlchar= '-';
this.changed= 0;

this.typing= typing;
this.Compose= Compose;
this.Correct= Correct;
this.findCharToChange= findCharToChange;
return this;
&#125;

function typing&#40;ctrl&#41; &#123;
this.changed= 0;
this.ctrlchar= String.fromCharCode&#40;ctrl&#41;;
this.keymode.getAction&#40;this&#41;;
this.Correct&#40;&#41;;
return this.changed;
&#125;

function Compose&#40;type&#41; &#123;
if&#40;!this.value&#41; return;
var info= this.findCharToChange&#40;type&#41;;
if &#40;!info || !info&#91;0&#93;&#41; return;
var telex;
if &#40;info&#91;0&#93;=='\\'&#41; telex= &#91;1,this.ctrlchar,1&#93;;
else if &#40;type>6&#41; telex= this.charmap.getAEOWD&#40;info&#91;0&#93;, type, info&#91;3&#93;&#41;;
else telex= this.charmap.getDau&#40;info&#91;0&#93;, type&#41;;
if &#40;!&#40;this.changed = telex&#91;0&#93;&#41;&#41; return;
this.value= this.value.replaceAt&#40;info&#91;1&#93;,telex&#91;1&#93;,info&#91;2&#93;&#41;;
if &#40;!telex&#91;2&#93;&#41; &#123; spellerror= 1; this.value+= this.ctrlchar; &#125;
&#125;

function Correct&#40;&#41; &#123;
if &#40;this.charmap.maxchrlen || !document.all&#41; return 0;
var tmp= this.value;
if &#40;'nNcC'.indexOf&#40;this.ctrlchar&#41;>=0&#41; tmp+= this.ctrlchar;
var er= /&#91;^\x01-\x7f&#93;&#40;hn|hc|gn&#41;$/i.exec&#40;tmp&#41;;
if &#40;er&#41; &#123;
this.value= tmp.substring&#40;0,tmp.length-2&#41;+er&#91;1&#93;.charAt&#40;1&#41;+er&#91;1&#93;.charAt&#40;0&#41;;
this.changed= 1;
&#125;
else if&#40;!this.changed&#41; return 0;
er= /\w&#40;&#91;^\x01-\x7f&#93;&#41;&#40;\w*&#41;&#40;&#91;^\x01-\x7f&#93;&#41;\S*$/.exec&#40;this.value&#41;;
if &#40;!er&#41; return 0;
var i= this.charmap.isVowel&#40;er&#91;1&#93;&#41;;
var ri= &#40;i-1&#41;%24 + 1, ci= &#40;i-ri&#41;/24;
var i2= this.charmap.isVowel&#40;er&#91;3&#93;&#41;;
if &#40;!ci || !i2&#41; return 0;
var ri2= &#40;i2-1&#41;%24 + 1, ci2= &#40;i2-ri2&#41;/24;
var nc= this.charmap.charAt&#40;ri&#41;+ er&#91;2&#93;+ this.charmap.charAt&#40;ci*24+ri2&#41;;
this.value= this.value.replace&#40;new RegExp&#40;er&#91;1&#93;+er&#91;2&#93;+er&#91;3&#93;,'g'&#41;, nc&#41;;
&#125;

function findCharToChange&#40;type&#41; &#123;
var lastchars= this.charmap.lastCharsOf&#40;this.value, 5&#41;;
var i= 0, c=lastchars&#91;0&#93;&#91;0&#93;, chr=0;
if &#40;c=='\\'&#41; return &#91;c,this.value.length-1,1&#93;;
if &#40;type==15&#41; while &#40;!&#40;chr=this.charmap.isVD&#40;c&#41;&#41;&#41; &#123;
if &#40;&#40;c < 'A'&#41; || &#40;i>=4&#41; || !&#40;c=lastchars&#91;++i&#93;&#91;0&#93;&#41;&#41; return null;
&#125;
else while&#40; "cghmnptCGHMNPT".indexOf&#40;c&#41;>=0&#41; &#123;
if &#40;&#40;c < 'A'&#41; || &#40;i>=2&#41; || !&#40;c=lastchars&#91;++i&#93;&#91;0&#93;&#41;&#41; return null;
&#125;
c= lastchars&#91;0&#93;&#91;0&#93;.toLowerCase&#40;&#41;;
var pc= lastchars&#91;1&#93;&#91;0&#93;.toLowerCase&#40;&#41;;
var ppc= lastchars&#91;2&#93;&#91;0&#93;.toLowerCase&#40;&#41;;
if &#40;i==0 && type!=15&#41; &#123;
if &#40; &#40;chr=this.charmap.isVowel&#40;lastchars&#91;1&#93;&#91;0&#93;&#41;&#41;
&& &#40;"uyoia".indexOf&#40;c&#41;>=0&#41; && !this.charmap.isUO&#40;pc,c&#41;
&& !&#40;&#40;pc=='o' && c=='a'&#41; || &#40;pc=='u' && c=='y'&#41;&#41;
&& !&#40;&#40;ppc=='q' && pc=='u'&#41; || &#40;ppc=='g' && pc=='i'&#41;&#41; &#41; ++i;
if &#40;c=='a' && &#40;type==9 || type==7&#41;&#41; i= 0;
&#125;
c= lastchars&#91;i&#93;&#91;0&#93;;
if &#40;&#40;i==0 || chr==0&#41; && type!=15&#41; chr= this.charmap.isVowel&#40;c&#41;;
if &#40;!chr&#41; return null;
var clen= lastchars&#91;i&#93;&#91;1&#93;, isuo=0;
if &#40;&#40;i>0&#41; && &#40;type==7 || type==8 || type==11&#41;&#41; &#123;
isuo=this.charmap.isUO&#40;lastchars&#91;i+1&#93;&#91;0&#93;,c&#41;;
if &#40;isuo&#41; &#123; chr=isuo; clen+=lastchars&#91;++i&#93;&#91;1&#93;; isuo=1; &#125;
&#125;
var pos= this.value.length;
for &#40;var j=0; j<= i; j++&#41; pos -= lastchars&#91;j&#93;&#91;1&#93;;
return &#91;chr, pos, clen, isuo&#93;;
&#125;
// end CVietString


// character-map template
//
function CVietCharMap&#40;&#41;&#123;
this.vietchars = null;
this.length = 149;
this.chr_cache = new Array&#40;20&#41;;
this.ind_cache = new Array&#40;20&#41;;
this.cptr = 0;
this.caching= function&#40;chr, ind&#41; &#123;
this.chr_cache&#91;this.cptr&#93; = chr;
this.ind_cache&#91;this.cptr++&#93; = ind;
this.cptr %= 20;
&#125;
return this;
&#125;

CVietCharMap.prototype.charAt= function&#40;ind&#41;&#123;
var chrcode= this.vietchars&#91;ind&#93;;
return chrcode ? String.fromCharCode&#40;chrcode&#41; &#58; null;
&#125;

CVietCharMap.prototype.isVowel= function&#40;chr&#41;&#123;
var i= 0;
while &#40;&#40;i<20&#41; && &#40;chr != this.chr_cache&#91;i&#93;&#41;&#41; ++i;
if &#40;i<20&#41; return this.ind_cache&#91;i&#93;;

i = this.length-5;
while &#40;&#40;chr != this.charAt&#40;i&#41;&#41; && i&#41; --i;
this.caching&#40;chr, i&#41;;
return i;
&#125;

CVietCharMap.prototype.isVD= function &#40;chr&#41;&#123;
var ind= this.length-5;
while &#40;&#40;chr != this.charAt&#40;ind&#41;&#41; && &#40;ind < this.length&#41;&#41; ++ind;
return &#40;ind<this.length&#41;? ind&#58; 0;
&#125;

CVietCharMap.prototype.isUO= function &#40;c1, c2&#41;&#123;
if &#40;!c1 || !c2&#41; return 0;
var ind1 = this.isVowel&#40;c1&#41;;
var ci = &#40;ind1-1&#41;%12;
if &#40;&#40;ci!=9&#41; && &#40;ci!=10&#41;&#41; return 0;
var ind2 = this.isVowel&#40;c2&#41;;
ci = &#40;ind2-1&#41;%12;
if &#40;&#40;ci!=6&#41; && &#40;ci!=7&#41; && &#40;ci!=8&#41;&#41; return 0;
return &#91;ind1,ind2&#93;;
&#125;

CVietCharMap.prototype.getDau= function &#40;ind, type&#41;&#123;
var accented= &#40;ind < 25&#41;? 0&#58; 1;
var ind_i= &#40;ind-1&#41; % 24 +1;
var charset= &#40;type == 6&#41;? 0 &#58; type;
if &#40;&#40;type== 6&#41; && !accented&#41; return &#91;0&#93;;
var newind= charset*24 + ind_i;
if &#40;newind == ind&#41; newind= ind_i;
var chr= this.charAt&#40;newind&#41;;
if &#40;!chr&#41; chr= this.lowerCaseOf&#40;0,newind&#41;;
return &#91;1, chr, newind>24 || type==6&#93;;
&#125;

var map=&#91;
&#91;7,7,7,8,8, 8,9,10,11,15&#93;,
&#91;0,3,6,0,6, 9,0, 3, 6, 0&#93;,
&#91;1,4,7,2,8,10,1, 4, 7, 1&#93;
&#93;;
CVietCharMap.prototype.getAEOWD= function&#40;ind, type, isuo&#41; &#123;
var c=0, i1=isuo? ind&#91;0&#93;&#58; ind;
var vc1= &#40;type==15&#41;? &#40;i1-1&#41;%2 &#58; &#40;i1-1&#41;%12;
if &#40;isuo&#41; &#123;
var base= ind&#91;1&#93;-&#40;ind&#91;1&#93;-1&#41;%12;
if &#40;type==7 || type==11&#41; c= this.charAt&#40;i1-vc1+9&#41;+this.charAt&#40;base+7&#41;;
else if &#40;type==8&#41; c= this.charAt&#40;i1-vc1+10&#41;+this.charAt&#40;base+8&#41;;
return &#91;c!=0, c, 1&#93;;
&#125;
var i= -1, shift= 0, del= 0;
while &#40;shift==0 && ++i<map&#91;0&#93;.length&#41; &#123;
if &#40;map&#91;0&#93;&#91;i&#93;==type&#41; &#123;
if&#40;map&#91;1&#93;&#91;i&#93;==vc1&#41; shift= map&#91;2&#93;&#91;i&#93;-vc1;
else if&#40;map&#91;2&#93;&#91;i&#93;==vc1&#41; shift= map&#91;1&#93;&#91;i&#93;-vc1;
&#125;
&#125;
if &#40;shift==0&#41; &#123;
if &#40;type==7 && &#40;vc1==2 || vc1==8&#41;&#41; shift=-1;
else if &#40;&#40;type==9 && vc1==2&#41; || &#40;type==11 && vc1==8&#41;&#41; shift=-1;
else if &#40;type==8 && &#40;vc1==1 || vc1==7&#41;&#41; shift=1;
del= 1;
&#125; else del=&#40;shift>0&#41;;
i1 += shift;
var chr= this.charAt&#40;i1&#41;;
if &#40;i1<145&#41; this.caching&#40;chr, i1&#41;;
if &#40;!chr&#41; chr= this.lowerCaseOf&#40;0, i1&#41;;
return &#91;shift!=0, chr, del&#93;;
&#125;

CVietCharMap.prototype.lastCharsOf= function&#40;str, num&#41;&#123;
if &#40;!num&#41; return &#91;str.charAt&#40;str.length-1&#41;,1&#93;;
var vchars = new Array&#40;num&#41;;
for &#40;var i=0; i< num; i++&#41; &#123; vchars&#91;i&#93;= &#91;str.charAt&#40;str.length-i-1&#41;,1&#93;; &#125;
return vchars;
&#125;
// end CVietCharMap prototype


String.prototype.replaceAt= function&#40;i,newchr,clen&#41;&#123;
return this.substring&#40;0,i&#41;+ newchr + this.substring&#40;i+clen&#41;;
&#125;

// output map&#58; class CVietUniCodeMap
//
function CVietUniCodeMap&#40;&#41;&#123; var map= new CVietCharMap&#40;&#41;;
map.vietchars = new Array&#40;
"UNICODE",
97, 226, 259, 101, 234, 105, 111, 244, 417, 117, 432, 121,
65, 194, 258, 69, 202, 73, 79, 212, 416, 85, 431, 89,
225, 7845, 7855, 233, 7871, 237, 243, 7889, 7899, 250, 7913, 253,
193, 7844, 7854, 201, 7870, 205, 211, 7888, 7898, 218, 7912, 221,
224, 7847, 7857, 232, 7873, 236, 242, 7891, 7901, 249, 7915, 7923,
192, 7846, 7856, 200, 7872, 204, 210, 7890, 7900, 217, 7914, 7922,
7841, 7853, 7863, 7865, 7879, 7883, 7885, 7897, 7907, 7909, 7921, 7925,
7840, 7852, 7862, 7864, 7878, 7882, 7884, 7896, 7906, 7908, 7920, 7924,
7843, 7849, 7859, 7867, 7875, 7881, 7887, 7893, 7903, 7911, 7917, 7927,
7842, 7848, 7858, 7866, 7874, 7880, 7886, 7892, 7902, 7910, 7916, 7926,
227, 7851, 7861, 7869, 7877, 297, 245, 7895, 7905, 361, 7919, 7929,
195, 7850, 7860, 7868, 7876, 296, 213, 7894, 7904, 360, 7918, 7928,
100, 273, 68, 272&#41;;
return map;
&#125;

// input methods&#58; class C...Keys
function CVietKeys&#40;&#41; &#123;
this.getAction= function&#40;typer&#41;&#123;
var i= this.keys.indexOf&#40;typer.ctrlchar.toLowerCase&#40;&#41;&#41;;
if&#40;i>=0&#41; typer.Compose&#40;this.actions&#91;i&#93;&#41;;
&#125;
return this;
&#125;

function CVKOff&#40;&#41; &#123;
this.off = true;
this.getAction= function&#40;&#41;&#123;&#125;;
return this;
&#125;

function CTelexKeys&#40;&#41; &#123;
var k= new CVietKeys&#40;&#41;;
k.keys= "sfjrxzaeowd";
k.actions= &#91;1,2,3,4,5,6,9,10,11,8,15&#93;;
k.istelex= true;
return k;
&#125;

function CVniKeys&#40;&#41; &#123;
var k= new CVietKeys&#40;&#41;;
k.keys= "0123456789";
k.actions= &#91;6,1,2,4,5,3,7,8,8,15&#93;;
return k;
&#125;

function CViqrKeys&#40;&#41; &#123;
var k= new CVietKeys&#40;&#41;;
k.keys= "\xB4/'\u2019`.?~-^&#40;*+d";
k.actions= &#91;1,1,1,1,2,3,4,5,6,7,8,8,8,15&#93;;
return k;
&#125;

function CAllKeys&#40;&#41; &#123;
var k= new CVietKeys&#40;&#41;;
k.keys= "sfjrxzaeowd0123456789\xB4/'`.?~-^&#40;*+d";
k.actions= &#91;1,2,3,4,5,6,9,10,11,8,15,6,1,2,4,5,3,7,8,8,15,1,1 ,1,2,3,4,5,6,7,8,8,8,15&#93;;
k.istelex= true;
return k;
&#125;

// end vietuni.js
var ddth_arrHookKeydown = null;
var ddth_arrHookPageload = null;
var ddth_arrHookMouseover = null;
var ddth_arrHookMouseout = null;
var ddth_arrHookMouseup = null;
var ddth_arrHookMousedown = null;

function ddth_HookKeydown&#40;funcHook&#41; &#123;
if &#40;ddth_arrHookKeydown == null&#41; &#123;
ddth_arrHookKeydown = new Object&#40;&#41;;
ddth_arrHookKeydown.next = null;
ddth_arrHookKeydown.func = funcHook;
&#125; else &#123;
var save = ddth_arrHookKeydown;
while &#40;ddth_arrHookKeydown.next != null&#41; &#123;ddth_arrHookKeydown = ddth_arrHookKeydown.next;&#125;
var p = new Object&#40;&#41;;
p.func = funcHook;
p.next = null;
ddth_arrHookKeydown.next = p;
ddth_arrHookKeydown = save;
&#125;
&#125;
function ddth_HookPageload&#40;funcHook&#41; &#123;
if &#40;ddth_arrHookPageload == null&#41; &#123;
ddth_arrHookPageload = new Object&#40;&#41;;
ddth_arrHookPageload.next = null;
ddth_arrHookPageload.func = funcHook;
&#125; else &#123;
var save = ddth_arrHookPageload;
while &#40;ddth_arrHookPageload.next != null&#41; &#123;ddth_arrHookPageload = ddth_arrHookPageload.next;&#125;
var p = new Object&#40;&#41;;
p.func = funcHook;
p.next = null;
ddth_arrHookPageload.next = p;
ddth_arrHookPageload = save;
&#125;
&#125;
function ddth_HookMouseover&#40;funcHook&#41; &#123;
if &#40;ddth_arrHookMouseover == null&#41; &#123;
ddth_arrHookMouseover = new Object&#40;&#41;;
ddth_arrHookMouseover.next = null;
ddth_arrHookMouseover.func = funcHook;
&#125; else &#123;
var save = ddth_arrHookMouseover;
while &#40;ddth_arrHookMouseover.next != null&#41; &#123;ddth_arrHookMouseover = ddth_arrHookMouseover.next;&#125;
var p = new Object&#40;&#41;;
p.func = funcHook;
p.next = null;
ddth_arrHookMouseover.next = p;
ddth_arrHookMouseover = save;
&#125;
&#125;
function ddth_HookMouseout&#40;funcHook&#41; &#123;
if &#40;ddth_arrHookMouseout == null&#41; &#123;
ddth_arrHookMouseout = new Object&#40;&#41;;
ddth_arrHookMouseout.next = null;
ddth_arrHookMouseout.func = funcHook;
&#125; else &#123;
var save = ddth_arrHookMouseout;
while &#40;ddth_arrHookMouseout.next != null&#41; &#123;ddth_arrHookMouseout = ddth_arrHookMouseout.next;&#125;
var p = new Object&#40;&#41;;
p.func = funcHook;
p.next = null;
ddth_arrHookMouseout.next = p;
ddth_arrHookMouseout = save;
&#125;
&#125;
function ddth_HookMouseup&#40;funcHook&#41; &#123;
if &#40;ddth_arrHookMouseup == null&#41; &#123;
ddth_arrHookMouseup = new Object&#40;&#41;;
ddth_arrHookMouseup.next = null;
ddth_arrHookMouseup.func = funcHook;
&#125; else &#123;
var save = ddth_arrHookMouseup;
while &#40;ddth_arrHookMouseup.next != null&#41; &#123;ddth_arrHookMouseup = ddth_arrHookMouseup.next;&#125;
var p = new Object&#40;&#41;;
p.func = funcHook;
p.next = null;
ddth_arrHookMouseup.next = p;
ddth_arrHookMouseup = save;
&#125;
&#125;
function ddth_HookMousedown&#40;funcHook&#41; &#123;
if &#40;ddth_arrHookMousedown == null&#41; &#123;
ddth_arrHookMousedown = new Object&#40;&#41;;
ddth_arrHookMousedown.next = null;
ddth_arrHookMousedown.func = funcHook;
&#125; else &#123;
var save = ddth_arrHookMousedown;
while &#40;ddth_arrHookMousedown.next != null&#41; &#123;ddth_arrHookMousedown = ddth_arrHookMousedown.next;&#125;
var p = new Object&#40;&#41;;
p.func = funcHook;
p.next = null;
ddth_arrHookMousedown.next = p;
ddth_arrHookMousedown = save;
&#125;
&#125;

/* function that hooks keydown event */
function ddth_keydown&#40;&#41; &#123;
var p = ddth_arrHookKeydown;
while &#40;p != null&#41; &#123;
if &#40;p.func&#40;&#41;&#41; &#123;return;&#125;
p = p.next;
&#125;
&#125;
/* function that hooks pageload event */
function ddth_pageload&#40;&#41; &#123;
var p = ddth_arrHookPageload;
while &#40;p != null&#41; &#123;
if &#40;p.func&#40;&#41;&#41; &#123;return;&#125;
p = p.next;
&#125;
&#125;
/* functions that hook mouse events */
function ddth_mouseover&#40;&#41; &#123;
var p = ddth_arrHookMouseover;
while &#40;p != null&#41; &#123;
if &#40;p.func&#40;&#41;&#41; &#123;return;&#125;
p = p.next;
&#125;
&#125;
function ddth_mouseout&#40;&#41; &#123;
var p = ddth_arrHookMouseout;
while &#40;p != null&#41; &#123;
if &#40;p.func&#40;&#41;&#41; &#123;return;&#125;
p = p.next;
&#125;
&#125;
function ddth_mouseup&#40;&#41; &#123;
var p = ddth_arrHookMouseout;
while &#40;p != null&#41; &#123;
if &#40;p.func&#40;&#41;&#41; &#123;return;&#125;
p = p.next;
&#125;
&#125;
function ddth_mousedown&#40;&#41; &#123;
var p = ddth_arrHookMouseout;
while &#40;p != null&#41; &#123;
if &#40;p.func&#40;&#41;&#41; &#123;return;&#125;
p = p.next;
&#125;
&#125;

function ddth_SetCookie&#40;name, value, expires&#41; &#123;
document.cookie = name + '=' + escape&#40;value&#41; + &#40;&#40;expires != null&#41; ? ';expires=' + expires.toGMTString&#40;&#41; &#58; ''&#41; + ';path=/';
&#125;
function ddth_GetCookie&#40;name&#41; &#123;
var cname = name + '=';
var dc = document.cookie;
if &#40;dc.length > 0&#41; &#123;
begin = dc.indexOf&#40;cname&#41;;
if &#40;begin != -1&#41; &#123;
begin += cname.length;
end = dc.indexOf&#40;';', begin&#41;;
if &#40;end == -1&#41; end = dc.length;
return unescape&#40;dc.substring&#40;begin, end&#41;&#41;;
&#125;
&#125;
return null;
&#125;

/* some handy variables */

ddth_vCOOKIE_PREFIX = "ddth_";

document.write&#40;"<form name='_frm_VK'>"&#41;;
document.write&#40;"<input type='hidden' class='cRadio' name='_vietkey_mode' value=0 onFocus='setTypingMode&#40;0&#41;;'>"&#41;;
document.write&#40;"<input type='hidden' class='cRadio' name='_vietkey_mode' value=1 onFocus='setTypingMode&#40;1&#41;;'>"&#41;;
document.write&#40;"<input type='hidden' class='cRadio' name='_vietkey_mode' value=2 onFocus='setTypingMode&#40;2&#41;;'>"&#41;;
document.write&#40;"<input type='hidden' class='cRadio' name='_vietkey_mode' value=3 onFocus='setTypingMode&#40;3&#41;;'>"&#41;;
document.write&#40;"</form>"&#41;;


function _VK_updateVietkey&#40;&#41; &#123;
var vk = ddth_GetCookie&#40;ddth_vCOOKIE_PREFIX+'_VK'&#41;;
switch &#40;vk&#41; &#123;
case '1'&#58; document._frm_VK._vietkey_mode&#91;1&#93;.checked = true; break;
case '2'&#58; document._frm_VK._vietkey_mode&#91;2&#93;.checked = true; break;
case '3'&#58; document._frm_VK._vietkey_mode&#91;3&#93;.checked = true; break;
default&#58; document._frm_VK._vietkey_mode&#91;0&#93;.checked = true; break;
&#125;
&#125;
function _VK_key_press&#40;&#41; &#123;
var el=event.srcElement;
if &#40;event.keyCode == 120&#41; &#123;
/* F9&#58; change typing mode */
_switchKeymode&#40;&#41;;
_VK_updateVietkey&#40;&#41;;
return false;
&#125;
if&#40;el.type=='text'||el.type=='textarea'&#41; &#123;
telexingVietUC&#40;el, event.keyCode&#41;;
return true;
&#125; else &#123;
return false;
&#125;
&#125;
function _VK_page_load&#40;&#41; &#123;
var vk = ddth_GetCookie&#40;ddth_vCOOKIE_PREFIX+'_VK'&#41;;
switch &#40;vk&#41; &#123;
case '1'&#58; setTypingMode&#40;1&#41;; break;
case '2'&#58; setTypingMode&#40;2&#41;; break;
case '3'&#58; setTypingMode&#40;3&#41;; break;
default&#58; setTypingMode&#40;0&#41;; break;
&#125;
_VK_updateVietkey&#40;&#41;;
ddth_HookKeydown&#40;_VK_key_press&#41;;
return false;
&#125;
ddth_HookPageload&#40;_VK_page_load&#41;;

Save doan code tren thanh file vietuni.js rui upload len thu muc root cua forum .
Them doan code va`o truo'c tab <body>:

<SCRIPT language=javascript src="vietuni.js" type=text/javascript></SCRIPT>

Trong tab <body> them doan code sau vao trong no' :

onmouseup=ddth_mouseup&#40;&#41; onmousedown=ddth_mouseout&#40;&#41;
onkeydown=ddth_keydown&#40;&#41; onmouseover=ddth_mouseover&#40;&#41; onmouseout=ddth_mouseout&#40;&#41; onload=ddth_pageload&#40;&#41;
Lu'c do' tab body se co dang nhu sau:

<body onmouseup=ddth_mouseup&#40;&#41; onmousedown=ddth_mouseout&#40;&#41;
onkeydown=ddth_keydown&#40;&#41; onmouseover=ddth_mouseover&#40;&#41; onmouseout=ddth_mouseout&#40;&#41; onload=ddth_pageload&#40;&#41; >

Vay la xong rui.
Tui chua xa`i phpbb bao gio` cho nen ko biet edit o body la phai vao dau .
Nhung day la cach nhanh nhat de cai bo go cho Website .
Bo go~ VietUni co rat it bug .

Congtu
03-28-2003, 09:45 PM
Cám ơn anh Ryu nhiều nhé, để Công tử xem nghiên cứu làm theo thử xem thế nào.

Mến,
Công tử

dit_oanh
03-29-2003, 01:39 AM
Tui chua xa`i phpbb bao gio` cho nen ko biet edit o body la phai vao dau .
Cái phần trên của em chính là hướng dẫn cài cho phpBB đó. Còn file vietuni.js thì giống của bác Ryu nè.

Congtu
03-29-2003, 08:43 AM
Hi anh Ryu & Dit Oanh,

Công tử có set up theo cách 2 bạn chỉ ...làm ra OK hết rồi, các chức năng đánh tiếng Việt cũng hiện lên, nhưng kẹt cái là khi nhấn nút SUBMIT hoặc Preview để gởi bài đi thì nó không nhúc nhích ..nhấn vào nút đó không có tác dụng gì cả ...2 anh chị xem giùm lại hướng dẫn có thiếu gì không? Kỳ ghê hen ?

Mến,
Công tử

Congtu
03-29-2003, 11:55 AM
Đã qúa ...Công tử làm đánh tiếng Việt được rồi, cám ơn anh Ryu & Dit Oanh nhé.

Mến,
Công tử

dit_oanh
03-29-2003, 01:08 PM
Hì hì, có vậy chứ. dùng thế này tiện hơn nhiều.
Cong_tu nên thông báo để tất cả mọi người cùng dùng bộ gõ tiếng Việt này đi kẻo họ ko biết vẫn đánh VIQR khó đọc lém.

Mà một lần nữa nói lại với CT là ko có ai là "chị" ở đây đâu nhé!

Ryu
03-29-2003, 07:31 PM
Chà ! Gõ tiếng Việt ổn rùi ( tuy không chơi bộ gõ của mình ) :( .
Nhân tiện có 1 số emoticon đẹp tặng CTT .
http://www.akairyu.info/IPB-ized.zip

Mà một lần nữa nói lại với CT là ko có ai là "chị" ở đây đâu nhé!
Hì hì! Đúng rùi đó , ở Việt Nam woman biết về IT hiếm lắm , nếu có biết thì cũng ít người giỏi bằng man .

Congtu
03-30-2003, 02:54 AM
Hehe sorri nhe người đẹp Địt Oanh ...tên nghe Công tử tưởng con gái đó muh ... hihi ..cám ơn người đẹp.

Mến,
Congtu

vdtran6
03-31-2003, 10:51 AM
Ừ :)

Nghe Oanh VD cũng tuởng là hĩm ai dè chắc là Oánh hihihihi :)

Congtu
04-01-2003, 07:09 AM
Hi Ryu & Dit Oanh ơi,

Công tử có thấy có vài web site họ dùng phpBB2x, họ có thể làm cái menu bên phải ...2 bạn có biết cách đó không?

Mến,
Công tử

dit_oanh
04-02-2003, 05:17 AM
Cái này em làm đuợc bác ạ, nhưng đaqng ngồi ngoài hàng nên ko nhớ tên filoe cần chỉnh sửa (lâu lâu ko dùng).

Đại khái là thế này: bác sửa trong templates, có mấy file head.....tpl đúng ko??
file đó sẽ gồm tất cả những gì luôn mỏ ở tất cả các trang của forum. Vào trong đó đọc code (toàn html, ko có php đâu) sẽ thấy có phần mở thẻ <table> cho phần nội dung ở dưới.
Công việc của mình chỉ đơn giản là tạo thêm một cái table khác bao lên cái table đó rồi tạo 1 thẻ <tr>, tạo 2 thẻ <td> (để tạo 2 cột). Một bên cột sẽ là nôi dung phía dưới của forum mình, còn một cột sẽ là cột bên trái (nhưng nội dung cột bên trái sẽ pphải viết ở file foot....tpl gì đó).

Đạiu khái là thế, để hôm nào dit_oanh dùng được máy ởt nhà rùi viết cho Cong_tu sau, bây giờ cong_tu thử xem các file tpl đó xem, biết đâu lại tìm ra trước.
Nhưng mà theo d_o thì ko nên làm kiểu đó vì đơn giản là cột bên phải chẳng biết để làm gì (muốn có nội dung sẽ phải hack thêm mod, mà như vậy mỗi lần nâng cấp diễn đàn sẽ cực kì vất cả).

Vậy ha!

dit_oanh
04-02-2003, 08:06 AM
Hì hì, xin lõi CT, lúc nãy ở ngoài hàng ko nghĩ ra cách hay hơn, lần này chỉ phải sửa mỗi file index.tpl thôi.
Để chuyển thành 2 cột, Công_tử làm thế này nhé:

Đầu tiên, mở file: \templates\subSilver\index_body.tpl
Thêm dòng sau vào ngay đầu file:

<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0" align="center">
<tr>
<td width="70%">

Thực chất đây là mở một <table> trùm lên trên cái <able> chứa nội dung của diễn đàn.

Rùi chuyển xuống cuối cùng file đó, thêm vào:


</td>
<td align="center" valid="top">
Nội dung của cột bên phải ở đây
</td>
</tr>
</table>


Thế là xong rùi đó.

Bây giờ CT có thể trèn nội dung cột bên fải vào thay cái dòng Nội dung của cột bên phải ở đây
trong đoạn code vừa rồi của dit_oanh.

Ví dụ nhé: Để trèn phần login vào đó, CT thay dòng đó bằng đoạn code sau:<form method="post" action="&#123;S_LOGIN_ACTION&#125;">
<table width="100%" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" class="forumline">
<tr>
<td class="catHead" height="28"><a name="login"></a><span class="cattitle">&#123;L_LOGIN_LOGOUT&#125;</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="row1" align="center" valign="middle" height="28"><span class="gensmall">&#123;L_USERNAME&#125;&#58;
<input class="post" type="text" name="username" size="10" />
&&&&#123;L_PASSWORD&#125;&#58;
<input class="post" type="password" name="password" size="10" />
&& &&&#123;L_AUTO_LOGIN&#125;
<input class="text" type="checkbox" name="autologin" />
&&&
<input type="submit" class="mainoption" name="login" value="&#123;L_LOGIN&#125;" />
</span> </td>
</tr>
</table>
</form>

Nhưng mà cái này, sau khi login xong, cột bên đó sẽ trống đó (vì phàn login sẽ ẩn đi, mình có thể bổ sung phần chào hỏi thành viên để lấp chỗ trống)
Rùi, như ADucVR đã nói, nếu muốn có nội dung cho cột 2 này thì cần thêm các mod như các mod thống kê, happy birth day.... sau này nâng cấp rất phức tạp.
Tuy nhiên CT cũng có thể trèn vào đó một cột đăng truyện mới của CTT thì cũng có chết ai đâu nhỉ (Theo dit_oanh thì nếu làm như vậy nên dùng iframe (hoặc frame) cho nó tiện việc cập nhật.)

Chúc CT thành công.
Dit_oanh thấy chủ đề này dài dòng quá, mỗi lần load hơi lâu, CT mở chủ đề mới bàn luận về kĩ thuật đi

dit_oanh
04-05-2003, 12:19 PM
ủa, CT ko đinhj làm 2 cột nữa hả??

Congtu
04-05-2003, 10:05 PM
Hi anh Địt Oanh ơi,

Có lẽ là Calvin không làm kiểu này vì nó sẽ làm cái forum bị hạn hẹp bớt. Chắc là làm mất thời gian anh chỉ bảo rồi. Xin lỗi nhé. Anh tốt qúa chắc là sau này sẽ có vợ đẹp :)

Mến,
Công tử

dit_oanh
04-06-2003, 04:51 AM
Uh, ko làm là phải rùi, d_o cũng ko thích làm kiểu đó đâu.
he he nhưng mà côngtử đừng gọi tôi là anh nhé, tôi biết chắc tôi kém tuổi CT mà.

aline2002
04-07-2003, 11:27 PM
Xin chao ta^'t ca? ca'c anh !

La.i no'i ve^` Font tie^'ng Vie^.t, Aline da~ ho?i y' kie^'n so* vo*'i ngu*o*`i ba.n trong ha~ng . Anh ta ra`nh ve^` vie^'t CODE Font Viet lắm, anh ta offer 50US cho viec viet tieng viet ma khong can phai install software VPSKEYS .

Nhu* ca'c anh chi cu~ng biet rang nhieu ban su dung ma'y computer o*? ha~ng,trong truo`ng ho.c, hay la ta.i pho`ng chat (thue^ ma'y), cho nen khong co VPSKEY trong ma'y nhu* o*? nha` duo*.c .

Em thấy là site coithienthai rất là hay . Có rất nhiều diều học hỏi . Với lại ông chủ cái site này là người chơi dẹp nhất trong cái forum này nữa . Cái gì cũng cho xài chùa xài free hết . Dọc truyện tha hồ mà không có tính tiền . Coi hình gái nhà nghèo cũng free luôn, quá dã . Hoan hô ông chủ chịu chơi này .

Aline thì không co' rành vê` phâ`n này lă'm , trong thâm tâm cũng muô'n giu'p cho coithienthai mô.t tay co' nghĩa là làm free, nhung mà em thì không co' biê't nhiê`u vê` phâ`n này nên mơi hỏi nguời bạn dô`ng nghiệp giúp . Nhưng mà anh bạn này lại nói nữa thiệt nữa dùa là 50US , em thiêt là không biê't giải thích làm sao luôn .

Xin mấy anh cho ý kiên . Ủa sao có lúc viết dưọc font việt có lúc không dzị ta .

Congtu
04-07-2003, 11:52 PM
Hehe ..chị Aline chớ có khen Công tử quá, cách cài tiếng Việt cũng là nhờ anh Địt Oánh và Ryu chỉ dẫn đó, Công tử chỉ theo cách mà làm thui .

Còn nói tất cả miễn phí trên Cõi Thiên Thai e rằng không đúng lắm, thật lấy làm mắc cỡ vì một số truyện cần phải vào members để giúp đỡ Cõi Thiên Thai thì mới đọc được.

Nói chung thì muốn web site muốn có tiền chi phí để trang trải mọi thứ thì cần phải có bạn bè ủng hộ, cực chẳng đã phải làm như vậy, mong anh chị đọc giả thương mà ủng hộ nhé.

Chị Aline khen kiểu này tối ngủ không vô đó :P

Mếng,
Công tử

QTN
04-08-2003, 01:37 AM
Unicode fonts co' the^? no'i la` loa.i chu*~ International Standard Fonts hoa(.c Worldwide Character Standard

Nhu*~ng website hoa(.c Forums du`ng da.ng chu*~ Unicode thu*o*`ng thi` ba` con kho^ng ca^`n co' software typing Keys dda(.c bie^.t dde^? ho^~ tro*. go~ kie^?u chu*~ Unicode

Rie^ng ta.i ta.i forums na`y, Congtu dda~ du`ng java script Unicode typing sa(?n. Ne^'u posting ma` go~ kie^?u chu*~ nhu* aline2002 (VIQR style) thi` chi? ca^`n check mark ca'i o^ tro`n VIQR tru*o*'c khi typing to Post a topic or Post a reply se~ ra kie^?u chu*~ co' da^'u dda`ng hoa`n ma` thui!

To^.i nghie^.p Congtu :lol: ddu*o*.c aline2002 khen nu*'c no*~ la`m Người Ðẹp thành Bát-Ða ddo? ma(.t he^'t tro*n go`i ka` :oops:


Unicode is an entirely new idea in setting up binary codes for text or script characters. Officially called the Unicode Worldwide Character Standard, it is a system for "the interchange, processing, and display of the written texts of the diverse languages of the modern world." It also supports many classical and historical texts in a number of languages.
Currently, the Unicode standard contains 34,168 distinct coded characters derived from 24 supported language scripts. These characters cover the principal written languages of the world.
á à ả ã ạ ă ắ ằ ẳ ẵ ặ â ấ ầ ẩ ẫ ậ é è ẻ ẽ ẹ ê ế ề ể ễ ệ í ì ỉ ĩ ị ó ò ỏ õ ọ ô ố ồ ổ ỗ ộ ơ ớ ờ ở ỡ ợ ú ù ủ ũ ụ ư ứ ừ ử ữ ự ý ỳ ỷ ỹ ỵ

QTN đang học cách phát âm vần chữ cái có dấu :twisted:

vdtran6
04-08-2003, 02:03 PM
:)
Về mí dzụ ni VD cũng ..... mù tịt lun á :)

damtotdinh
06-23-2003, 06:49 PM
đệ thì không rành mấy dụ này lắm hi hi hi

StrongPlays
07-02-2003, 04:00 AM
Ryu,


Code:
<SCRIPT language=javascript src="vietuni.js" type=text/javascript></SCRIPT>


Trong tab them doan code sau vao trong no' :
Code:
onmouseup=ddth_mouseup() onmousedown=ddth_mouseout()
onkeydown=ddth_keydown() onmouseover=ddth_mouseover() onmouseout=ddth_mouseout() onload=ddth_pageload()
---------------------------------------------------------------------------------

Theo cách của anh Ryu thì phải bỏ cái script ở trên vào trong trang nào của Forum ?

Cám ơn anh Ryu trước nha

thichgaidep
07-06-2003, 05:34 PM
sao phải lôi thôi vậy vào d/c này đi download bản việt hoá về dùng ngay được www.chaoga.net